Úvod » Právní informace

Právní informace

Podmínky použití webových stránek DHL a prohlášení o závazku DHL chránit soukromí uživatelů na svých webových stránkách.

Na této stránce:  Podmínky použití webových stránek | Zachování soukromí a cookies

Podmínky – webové stránky DHL

Na této stránce najdete standardní verzi náležitostí a podmínek používání webové stránky DHL. Upozorňujeme, že v některých zemích mohou platit jiné smluvní podmínky.

Smluvní podmínky používání webové stránky DHL jsou následující:

Autorské právo

Autorské právo na tuto publikaci vlastní DHL International GmbH.

Autorizace k reprodukci

Části materiálů na těchto webových stránkách může kdokoliv reprodukovat za následujících podmínek:

  • Materiály lze používat jen pro informaci a k nekomerčním účelům
  • Nesmí být žádným způsobem změněn
  • Nelze pořizovat neautorizované kopie žádné z ochranných známek DHL

Každá kopie jakékoliv části materiálu musí obsahovat následující poznámku o autorském právu:

Copyright © DHL International GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky DHL

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ jsou ochranné známky DHL International GmbH nebo jakékoliv jiné společnosti skupiny DHL, registrované alespoň v jedné jurisdikci. Licence na používání žádné z těchto ochranných známek se neuděluje, ani z ničeho nevyplývá. Tyto ochranné známky nelze bez předchozího písemného svolení žádným způsobem kopírovat, stahovat, reprodukovat, používat, pozměňovat ani šířit (pouze jde-li o nedílnou součást autorizované kopie materiálů, které se na této stránce objevují, jak je stanoveno v odstavci předcházející části).

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy

Všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy obsažené v těchto materiálech jsou vlastnictvím příslušných majitelů.

Použití interaktivních prvků na této stránce

Pro snadnější orientaci poskytuje DHL na této stránce interaktivní prvky jako např. přístup k vyhledávání nebo připomínky uživatelů. Tyto prvky smíte používat výhradně pro stanovené a žádné jiné účely.

Správnost obsahu stránek

Tyto stránky mohou obsahovat neúmyslné nepřesnosti a typografické chyby. DHL je při jejich nalezení opraví dle svého uvážení. Informace na těchto webových stránkách se pravidelně aktualizují, avšak nepřesnosti se mohou vyskytnout tehdy, když dochází ke změnám mezi aktualizacemi. Internet je nezávisle spravován z mnoha míst po celém světě, takže některé z informací, přístupných z těchto webových stránek, pravděpodobně vznikly mimo DHL. Následkem toho DHL vylučuje jakoukoliv odpovědnost nebo ručení za jejich obsah.

Viry

DHL se přiměřeně snaží vyloučit viry ze svých webových stránek, ale nemůže to zajistit v plné míře, a za viry tedy nenese žádnou odpovědnost. Před stažením informací z těchto webových stránek tedy prosím proveďte všechna nezbytná bezpečnostní opatření.

Odmítnutí záruk

Služby, obsah a informace na těchto webových stránkách se poskytuje „tak, jak jsou”. DHL odmítá všechny záruky, výslovné i konkludentní, ze zákona i jiné, zejména konkludentní záruky obchodovatelnosti, neporušování práv třetích stran a vhodnosti ke konkrétnímu účelu, a to v plném rozsahu, jaký umožňuje zákon. DHL, její pobočky a držitelé jejích licencí nevydávají žádná prohlášení ani záruky na přesnost, úplnost, bezpečnost či včasnost služeb, obsahu či informací poskytovaných na webových stránkách nebo v systémech DHL nebo jejich prostřednictvím. Žádné informace získané prostřednictvím systémů či webových stránek DHL nevytváří žádnou záruku, pokud není výslovně uvedena v těchto podmínkách.

Některé jurisdikce neumožňují omezení konkludentních záruk, proto se na vás omezení a vyloučení v tomto článku nemusejí vztahovat. Pokud jednáte jako spotřebitel, toto ustanovení nemá vliv na jakékoliv Vaše případné zákonné právo, které nelze odmítnout. Souhlasíte s tím a berete na vědomí, že omezení a vyloučení odpovědnosti a záruky uvedené v těchto podmínkách jsou čestné a přiměřené.

Omezení odpovědnosti

DHL, její pobočky, držitelé jejích licencí ani jiné strany uvedené na webových stránkách DHL nenesou v žádném případě žádnou odpovědnost za zvláštní, nepřímé, následné škody či za exemplární odškodnění nebo odškodnění plnící represivní funkci, za ušlý zisk nebo škody vyplývající ze ztráty dat nebo z přerušení podnikaní v důsledku použití či neschopnosti použít webové stránky nebo systémy, služby, obsah nebo informace DHL, ať již na základě záruky, smlouvy, občanskoprávního deliktu, deliktního jednání či na základě jiného právního názoru, a bez ohledu na to, zda byla DHL na možnost takové škody upozorněna, a to v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon. Bez dopadu na výše uvedené souhlasíte, že bez ohledu na formu žaloby nebo nároku a v rozsahu, v jakém to umožňuje zákon, nepřesáhne celková odpovědnost DHL za jakékoliv škody (přímé či jiné) nebo za ztrátu na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu, deliktního jednání apod. 100,00 EUR. V rozsahu, v jakém to umožňuje zákon, jsou Vám k dispozici výlučně a jedině opravné prostředky výslovně uvedené v těchto podmínkách.

Předávání informací

Veškeré informace poskytnuté DHL návštěvníky těchto webových stránek se považují za důvěrné a DHL je žádné třetí straně nesdělí, pokud to nebude nutné pro poskytnutí služeb.

Zásady zpracování cookies

Použití nástroje Web Tracking (Google Analytics)

Tento softwarový sledovací nástroj používáme pro zjištění, kolik uživatelů navštěvuje naše internetové stránky a jak často. Tento software nevyužíváme ke shromažďování osobních údajů jednotlivců nebo individuálních IP adres. Údaje jsou využívány výhradně a jen anonymním a sumarizovaným způsobem, ke statistickým účelům a pro zdokonalení naších internetových stránek.

Použití cookies

„Cookies“ jsou malé softwarové soubory, které nám umožňují ukládat informace ohledně vašeho PC a vámi jako uživatelem, výhradně v době, kdy navštívíte některou z našich internetových stránek. . Cookies nám pomáhají zjistit návštěvnost našich stránek a také počet jejich uživatelů. Pomáhají nám přizpůsobit naše nabídky tak, aby vyhověly vašim potřebám a byly pro vás maximálně účinné.

Využíváme jednak tzv. „session cookies“, neboli cookies v průběhu relace, které jsou uloženy pouze po dobu, kdy navštívíte naše internetové stránky. Dále využíváme tzv. „persistent cookies“, , které slouží pro uchování informací o návštěvnících, kteří opakovaně vstupují na naše internetové stránky. Účelem využívání cookies je poskytnout vám optimální uživatelský návod, jakož i „rozpoznat“ Vás a představit vám maximálně diverzifikované internetové stránky a nový obsah při opakovaném použití.

Obecně platí, že nevytváříme individuální profil vašich online aktivit. Obsah perzistentního cookie je omezen na identifikační číslo. Jméno, e-mailová adresa, IP adresa atd. nejsou ukládány na většině našich stránek.

Naše produkty a služby můžete využívat také bez cookies. Ve vašem prohlížeči můžete deaktivovat ukládání cookie, omezit je pouze na určité internetové stránky, případně nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil na odeslání cookies. Také můžete kdykoli vymazat cookies ze svého pevného disku na PC (soubor: „cookies“). Mějte na paměti, že v takovém případě se může stát, že prezentace na stránce bude omezená a stejně tak možnost navigace pro uživatele.

Většina internetových prohlížečů umožňuje určitou formu kontroly většiny cookies způsobem nastavení.

Pro odhlášení se ze systému sledování prostřednictvím Google Analytics, na všech internetových stránkách, navštivte:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on